Shrnutí Evropské rady

Fond obnovy Next Generation EU

 • Celkové alokace 750 miliard €; 390 mld € jako granty, 360 mld € jako půjčky.
 • Změna alokačního klíče (r. 2023 dle poklesu HDP), což znamená, že první 2 roky budou financovány podle návrhů Evropské komise, tj, podle výše nezaměstnanosti a pro rok 2023 se fond přerozdělí podle reálných dopadů koronavirové krize na produkci v daném státě.
 • Bude se sledovat efektivita využití peněz pro reformy. Každý stát si připraví národní reformní plán a ten bude následně schválen všemi členskými stát. Pokud alespoň jeden členský stát nebude souhlasit, bude příslušný národní plán součástí debaty na Evropské radě.

Rozpočet EU na období  2021-27 (víceletý finanční rámec)

Pozitiva pro ČR na základě rámcové pozice vlády ČR

 • Speciální dárek pro ČR v podobě 1,5 miliardy € v rámci Fondu soudržnosti (peníze se použijí především na budování infrastruktury).
 •  Udržení záchranné sítě na 76% současné alokace, každý stát může max. ztratit jen 24 % své současné alokace – národní obálky.
 • Mezi „Fondy pro dotace“ se pro ČR zvýšila flexibilita – až do 25 % každého fondu bude ČR moci přesouvat prostředky (například z ESF do EFRR), ostatní státy mají jen 20% flexibilitu.
 • Zastropování evropských dotací pro zemědělce zůstane dobrovolné.

Alokace pro ČR

 • Dle premiéra Babiše dostane ČR celkem 964 miliard CZK na ruku plus si budeme moci půjčit až 15 mld € (cca 390 miliard korun).
 • V současném období (2014 – 2020) měla ČR 862,5 miliardy CZK.

Tematická koncentrace rozpočtu

 • Tematická koncentrace zaměření peněz zůstala stejná 40 % na projekty „Smart Europe“ a 30 % na projekty „Green Europe“; zároveň nebude možné financovat projekty jdoucí proti Green Dealu a závazkům na klimatickou neutralitu.

Nové priority

 • Oproti návrhu Evropské komise z května 2020 došlo k výraznému poklesu.     
 • Nejvýraznější snížení proběhlo v rozpočtových kapitolách Bezpečnost a obrana (z 22 na 15 miliard €) a Migrace a ochrana hranic (z 35 na 25 miliard €), údaje jsou uváděné v současných cenách.
 • Seškrtány byly také různé programy zdraví a civilní ochrany, které se objevily v návrhu EK v květnu 2020.

Rule of Law

 • Podle zdrojů obeznámených s vyjednáváním se bude jednat o nástroj v případě špatného managementu s fondy, ale asi nikoliv namířený na sytémově ohrožený stav právního státu jako celku. Až praxe ale nejspíše ukáže, jak se daný nástroj bude interpretovat a používat.
 • Premiér tvrdí, že se stav právního státu bude řešit pouze přes článek 7 TEU.

Zdroje rozpočtu

 • Nový zdroj z nerecyklovatelných plastů (0,8€/kg).
 • Došlo k navýšení procent, které si stát může nechat pro sebe v případě výběru cel na 25%.
 • Reforma VAT, kdy se bude vypočítávat přímo z objemu vybrané DPH.
 • Perspektivně dohoda na digitální dani, dani z finančních transakcí a CO2.
 • Perspektivně změna schématu ETS.
 • Zachovány rabaty pro čisté plátce.

Závěr

 • Česko může být s vyjednáváním spokojeno, dosáhlo maxima možného z priorit stanovených pro vyjednávání (flexibilita, navýšení prostředků na kohezi a zemědělství, zablokování zastropování zemědělských dotací).
 • Obecně se zdá, že rozpočet je čistě k ČR velkorysejší, než by jeho ekonomickému výkonu odpovídalo (záchranná brzda, 1,5 miliardy navíc do kohezního fondu).
 • Trend škrtání nových priorit a převod peněz do starých politik pokračoval a nyní jsou nové priority na okraji schopností přinést relevantní zlepšení.
 • Green Deal a klimatická neutralita jsou stále prioritami rozpočtu, i když v případě ČR by mělo jít na „Green Europe“ minimálně (a pouze by se chtělo říci) 30 % národní obálky.
 • Otevřela se cesta k dalším reformám příjmu evropského rozpočtu, ačkoliv dosáhnout shody bude těžké.
 • Před koronavirovou krizí byl plán dát v novém rozpočtu ČR výrazně méně, teď dostaneme výrazně více než v období 2014 – 2020. Je to zásadní projev evropské solidarity v těžkých časech.

Pro projekt České zájmy v EU zpracoval spolupracovník projektu analytik Institutu pro evropskou politiku Europeum Vít Havelka.